Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach

 • Statystyki

  • Odwiedziny: 915712
  • Do końca roku: 195 dni
  • Do wakacji: 2 dni
 • Kalendarium

  Środa, 2024-06-19

  Imieniny: Gerwazego, Protazego

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkolapawlowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 19042021.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09072021.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Szablon strony jest zgodny w 100% z WCAG 2.1 na poziomie AA, jednak niektóre treści publikowane przez redaktorów na stronie mogą niespełniać wymagań standardu. Problemy, które mogą wystąpić:

 • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisów alternatywnych.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów.
 • Niektóre dokumenty elektroniczne jak np. PDF mogą nie być dostępne cyfrowo.
 • Niektóre treści mogą niespełniać minimalnych wymagań kontrastu.

Redaktorzy naszej strony cały czas pracują nad dostępnością zamieszczanych materiałów.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 09072021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Graf, e-mail: sppawlowice@krzemieniewo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655368217. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach znajduje się przy ul. Leszczyńskiej 6, , 64-122 Pawłowice. Do budynku prowadzą 3 wejścia. Główne wejście od      ul. Leszczyńskiej 6. Drugie wejście, znajdujące się od ul. Szkolnej (od hali sportowej), które jest jednocześnie wyjściem ewakuacyjnym. Trzecie wejście znajduje się od strony boiska szkolnego.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Od strony ul. Szkolnej znajduje się wejście dla osób niepełnosprawnych. Przy hali sportowej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępna jest hala sportowa i pomieszczenia na parterze. Do części budynku znajdującej się na piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia Publicznej Szkoły im. Powstańców Wielkopolskich w Pawłowicach znajduje się  pod adresem  Oporówko 7a, 64-120 Krzemieniewo. Do budynku Filii znajdującego się na parterze prowadzą 3 wejścia. Wejście główne od strony ulicy i dwa boczne. Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Przy wejściu od ulicy znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. Drzwi frontowe są szerokie, swobodnie można poruszać się na wózku. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.      W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.